Prawo karne

Prawo karne to dziedzina, która zajmuje się odpowiedzialnością człowieka za popełnienie czynu o charakterze zabronionym. Akty normatywne natomiast definiują i wyznaczają granice wykroczeń oraz przestępstw. Określają też sankcje, jakimi obarczone jest łamanie obowiązujących przepisów. Podstawową funkcją systemu karnego jest wymierzanie sprawiedliwości i zapewnienie obywatelom poczucia bezpieczeństwa, budując w nich przekonanie, że kiedy sami staną się ofiarą przestępstwa, organy państwa, staną w jego obronie.

Za wykroczenia i przestępstwa ujęte w Kodeksie Karnym grożą sankcje w postaci grzywien oraz ograniczenia i pozbawienia wolności, łącznie z dożywotnim zakazem opuszczania zakładu karnego. Obecnie w polskich więzieniach żyje ok. 65 tys. osób skazanych i ukaranych. Statystyki pokazują też, że z roku na rok rośnie liczba uniewinnionych w procesach karnych. Z najnowszych danych z 2018 roku wynika, że odsetek osób uznanych za niewinne zarzucanym czynom wyniósł 3,3 proc., biorąc pod uwagę wszystkich osadzonych.

 

Prawo do obrony

 

U podstaw każdego rodzaju prawa, w tym i karnego, leży także zasada o domniemaniu niewinności oraz możliwości obrony podejrzanego, oskarżonego bądź obwinionego w sprawie karnej. Nasza kancelaria od 2007 roku reprezentuje klientów w sądach rejonowych, okręgowych, a także apelacyjnych, służąc wsparciem na każdym etapie postępowania karnego, w tym również tego o charakterze gospodarczym i skarbowym. Nasi obrońcy występują także w roli pełnomocników osób pokrzywdzonych oraz świadków, którzy obawiają się sankcji prawnych.

Praktyka pokazuje, że już same przygotowania do postępowania mogą okazać się kluczowe dla dalszego przebiegu procesu i mogą wpłynąć na orzecznictwo sądu. Naszym klientom zalecamy więc możliwie szybki kontakt z adwokatem, który zarekomenduje działania mające na celu ochronę i obronę praw uczestników postępowania.

 

W czym możemy być pomocni?

 

Adwokaci naszej kancelarii, specjalizującej się w prawie karnym, towarzyszą klientom na każdym etapie postępowania, reprezentując ich interesy przed organami wymiaru sprawiedliwości. W skład naszych usług wchodzi m.in. sporządzanie wniosków o uchylenie lub zmianę tymczasowego aresztowania, poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju oraz innych środków zapobiegawczych, o odroczenie, przerwę w wykonywaniu wyroku, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary oraz dozór elektroniczny. Na życzenie klientów wniesiemy także wniosek o wyrok łączny. Pomożemy także w przypadku zażaleń, apelacji i kasacji do najwyższej instancji – Sądu Najwyższego. Nasi adwokaci w imieniu skazanego złożą także wniosek o wznowienie postępowania oraz prośbę o ułaskawienie w przypadku osób z prawomocnym wyrokiem. Pośredniczymy także w negocjacjach między organami ścigania i pokrzywdzonymi, w celu uzyskania wyroku bez konieczności przeprowadzania rozprawy na sali sądowej.

Od 2007 roku występowaliśmy w roli obrońców oraz pełnomocników kilkaset razy. Oprócz indywidualnych przypadków, rozpatrujemy także i doradzamy w sprawach karnych, które dotyczą klientów instytucjonalnych i korporacyjnych. Obszarem naszych szczególnych zainteresowań pozostaje odpowiedzialność karna kadry zarządzającej i kierowniczej. Przedsiębiorcom towarzyszymy także podczas codziennej pracy, pomagając w sporządzaniu umów czy regulaminów. Współpracując z adwokatami o różnych specjalizacjach potrafimy pochylić się również nad sprawami szczególnie złożonymi oraz dotyczącymi nietypowych zagadnień czy obszarów.